Όροι χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του Δικτυακού μας τόπου και των υπηρεσιών μας οφείλει να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών που προσφέρονται σ’ αυτόν και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού μας τόπου και την παροχή των υπηρεσιών μας.

Η εταιρεία μας δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση των υπηρεσιών μας ή την επίσκεψη στο Δικτυακού μας τόπο.

ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Οι υπηρεσίες της Clip News αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αναζήτηση των πληροφοριών των συνδρομητών μας. Οι υπηρεσίες μας παρέχονται ύστερα από αίτηση των συνδρομητών μας για προσωπική και εταιρική πληροφόρηση κατόπιν αδείας από τον ΟΣΔΕΛ για την περίπτωση υπηρεσιών αποδελτίωσης εντύπων που ο ΟΣΔΕΛ είναι συμβεβλημένος.
 2. Στο κόστος αποδελτίωσης δεν περιλαμβάνονται χρεώσεις που θα προκύψουν από τον ΟΣΔΕΛ σε σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα των εντύπων ή άλλη μελλοντική χρέωση πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων από τον αρμόδιο φορέα ή εκδότη διαχείρισης τους.
 3. Η Clip News είναι αδειοδοτημένη εταιρία για την ψηφιοποίηση και επεξεργασία των εντύπων που αντιπροσωπεύονται από τον ΟΣΔΕΛ αλλά δεν διαθέτει τα πνευματικά δικαιώματα των πληροφοριών (αποκομμάτων) που αναζητεί κατά συνέπεια δεν διαθέτει τις πληροφορίες που δημοσιεύονται σε / για δημόσια χρήση ή ένθεση. Αρμόδιος φορέας για ανάλογη άδεια είναι ο εκδότης της πληροφορίας ή ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων.
 4. Ο χρήστης των υπηρεσιών της Clip News υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μας σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων.
 5. H Clip News ουδεμία ευθύνη υπέχει για τη μη τήρηση ή την αδυναμία τήρησης των όρων της παρούσας, στο βαθμό και για το χρονικό διάστημα που η αντίστοιχη μη τήρηση ή αδυναμία τήρησης οφείλεται σε ανωτέρα βία, η οποία έχει αιτιώδη συνάφεια με την μη τήρηση ή αδυναμία τήρησης. Ενδεικτικά, ανωτέρα βία συνιστούν τα ακόλουθα γεγονότα: πόλεμοι, απεργίες, ατυχήματα και πυρκαγιές μη οφειλόμενα σε βαρεία αμέλεια της Εταιρείας, πλημμύρες, καταιγίδες, σεισμοί ή άλλα απρόβλεπτα φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες. Επίσης, κυβερνητικές απαγορεύσεις, πράξεις Ελληνικών ή Κοινοτικών ή άλλων αρχών, δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές παραγγελίες αποκλειστικά και μόνο στο μέτρο που είναι εκτός ελέγχου της Εταιρείας και δεν συνδέονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με υπαιτιότητα της Εταιρείας καθώς επίσης και υπαιτιότητα τρίτων προς την Clip News π.χ. παρόχων Internet.
 6. Η εταιρία δεν εγγυάται την άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών της. Ως εκ τούτου η εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία απολύτως περίπτωση για τυχόν αποθετικές ζημίες ή διαφυγόν κέρδος, άμεση ή έμμεση ζημία, λήψη απόφασης, διενέργεια ή μη χρηματιστηριακής ή άλλης επενδυτικής συναλλαγής προερχόμενη από την ελλιπή ή λανθασμένη πληροφόρηση σας.
 7. Εφόσον δεν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία καθ’ οιονδήποτε τρόπο έγγραφη διαμαρτυρία του Πελάτη περί πλημμελούς παροχής των υπηρεσιών εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα λήψης αυτών, θεωρείται ότι οι προσφερθείσες μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο υπηρεσίες της Εταιρείας έχουν εκτελεστεί καλώς.
 8. Σε καμία απολύτως περίπτωση, οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες / επισκέπτες μέσω του Δικτυακού μας τόπου ή των υπηρεσιών μας, ευθέως ή εμμέσως, δεν αποτελεί παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε επενδυτικής ή άλλης πράξεως με οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.
 9. Ρητά συμφωνείται με την χρήση των υπηρεσιών μας ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του Δικτυακού μας τόπου ή της εταιρία μας οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής δική σας παράβαση, αναλαμβάνετε την υποχρέωση αφενός να παρέμβετε στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσετε την εταιρία μας ή το δικτυακό μας τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

 1. Ο ΟΣΔΕΛ βάσει του Ν. 2121/93 (περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας) και του καταστατικού του έχει μεταξύ άλλων την αρμοδιότητα να διαχειρίζεται συλλογικά και να αδειοδοτεί για λογαριασμό του συνόλου των δικαιούχων δημοσιογράφων, εκδοτών κ.α. που εκπροσωπεί πράξεις για τις οποίες απαιτείται άδεια πνευματικών δικαιωμάτων. Κάθε χρήστης της υπηρεσίας αποδελτίωσης εντύπων που παρέχει η Clip News οφείλει να λαμβάνει άδεια κατευθείαν από τον ΟΣΔΕΛ ώστε να έχει την δυνατότητα να λαμβάνει το περιεχόμενο της υπηρεσίας (αποκόμματα) από τα έντυπα μέσα καθώς και την δυνατότητα της εσωτερικής διανομής εντός της εταιρίας του. Το κόστος της άδειας πληρώνεται κατευθείαν στον ΟΣΔΕΛ και δεν αφορά της χρεώσεις της Clip News.
 2. Τα αποκόμματα τύπου που αποστέλλονται από την Clip News διατίθενται στους εγγεγραμμένους συνδρομητές μας αυστηρά για προσωπική ή και εταιρική χρήση ύστερα από άδεια του αρμόδιου φορέα. Απαγορεύεται η χρήση τους, σε οποιοδήποτε άλλο μέσο ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο καθώς και για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων ή του αρμόδιου φορέα του. Η κάθε πληροφορία που αποστέλλεται από την εταιρία μας φέρει σήμανση της πηγής και δηλώνει τον κάτοχο του πνευματικού δικαιώματος.
 3. Τα πνευματικά δικαιώματα των δημοσιευμάτων καθώς και οποιοδήποτε γραφικό μέσο (φωτογραφίες, γραφήματα κτλ.) ανήκουν αποκλειστικά στα έντυπα που δημοσιεύουν τις πληροφορίες. Οι υπηρεσίες και οι χρεώσεις της Clip News αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην αναζήτηση και επεξεργασία των πληροφοριών που ύστερα από αίτησή τους κατέθεσαν οι συνδρομητές μας.
 4. Σε κάθε έντυπη αναφορά αποσπάσματος ή αναδημοσίευση μέρους των πληροφοριών συμπεριλαμβανομένου και των ηλεκτρονικών μέσων θα πρέπει να αναγράφεται η πηγή του δημοσιεύματος και ο συντάκτης στην περίπτωση που αυτός αναφέρεται.

ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΩΝ INTERNET

 1. Η Clip News παρέχει αποσπάσματα δημοσιευμάτων διαδικτυακών τόπων με διασύνδεση αυτών στο δικτυακό τόπο που δημοσίευσε την πληροφορία. Η εταιρία μας δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «links», «hyperlinks» ή διαφημιστικών «banner» ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία απολύτως περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 1. Ο Πελάτης ρητώς συνομολογεί ότι το περιεχόμενο των παρεχομένων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ιδίως εικόνων, video, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, αποτελούν πνευματική ή/και βιομηχανική ιδιοκτησία τρίτων και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί» (download), να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, και ο Πελάτης δηλώνει ότι θα υποστεί τις συνέπειες από οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια. Σε περίπτωση που ο Πελάτης κάνει παράνομη ή/και αθέμιτη χρήση του περιεχομένου των παρεχόμενων υπηρεσιών, και οι θιγόμενοι τρίτοι επιρρίψουν ευθύνη στην Εταιρία, ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει πλήρως την Εταιρία για οποιαδήποτε ζημία αυτή τυχόν θα υποστεί.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 1. Κάνουμε χρήση των δεδομένων σας μόνο για τους σκοπούς, για τους οποίους μας τα έχετε μεταδώσει. Η Clip News είναι συμβατή κατά τα πρότυπα του κανονισμού GDPR και η πληροφορίες που βρίσκονται στις βάσεις δεδομένων μας CRM είναι κρυπτογραφημένες.
 2. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης και για τους σκοπούς αυτής, ο Πελάτης θεωρείται Υπεύθυνος επεξεργασίας (Controller) και η Clip News θεωρείται Εκτελών την Επεξεργασία (Processor) για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται στα πλαίσια της εν λόγω σύμβασης.
 3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται στην Clip News για τους σκοπούς της εκτέλεσης της σύμβασης. Στα πλαίσια αυτά, η Clip News δεσμεύεται ότι θα προβεί αποκλειστικά και μόνο στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για το σκοπό της παρεχόμενης σύμβασης παροχής υπηρεσιών. αποδελτίωσης δημοσιευμάτων εντύπων και διαδικτυακών τόπων σχετικών με τη λειτουργία του Πελάτη.

ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

 1. Η ευθύνη για τη διασύνδεση του συνδρομητή στο Internet αφορά αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο.
 2. Η έναρξη της συνδρομής σας γίνεται ύστερα από γραπτή σας αίτηση και γραπτής αποδοχής αυτής από την εταιρία μας. Η συνδρομή σας εφ΄ όσον υπάρξει επιβεβαίωση από την εταιρία μας ξεκινάει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της παραγγελίας. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών αποδελτίωσης εντύπων θα πρέπει σε 30 ημέρες από την έναρξη της συνδρομής σας να μας αποστείλετε ηλεκτρονικά την άδεια χρήσης αποκομμάτων από το υπεύθυνο οργανισμό για τα Πνευματικά δικαιώματα (ΟΣΔΕΛ)
 3. Η Clip News φέρει ευθύνη για την ηλεκτρονική αποστολή αποκομμάτων στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα ή σε περίπτωση e-mail μέχρι αποστολή ή της επιστροφής από τον αποστολέα.
 4. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απρόβλεπτα γεγονότα στην εκτέλεση της ενημέρωσής σας (απεργίες, κτλ).
 5. Η εταιρία μας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και διενεργεί ελέγχους με τις τελευταίες ενημερώσεις προγραμμάτων Antivirus. Σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες που αποστέλλονται θα είναι απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία (όπως ενδεικτικά, worms, trojan horses). Ο παραλήπτης έχει την υποχρέωση και την ευθύνη για τον έλεγχο των αρχείων που του αποστέλλονται ή την χρήση του διαδυκτιακού μας τόπου. Ως εκ τούτου η εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία απολύτως περίπτωση για τυχόν αποθετικές ζημίες ή διαφυγόν κέρδος, άμεση ή έμμεση ζημία προερχόμενη από την χρήση των αποσταλμένων αρχείων ή την χρήση του Δικτυακού της τόπου.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

 1. Τα πνευματικά δικαιώματα του Περιεχομένου (λ.χ. πληροφορίες, δεδομένα) και των Υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου www.clipnews.gr που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο Δίκτυο από την Clip News προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην Clip News ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους. H Clip News καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το Περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους.
 2. Η Clip News παρέχει το Περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα , φωτογραφίες, απεικονίσεις,) τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου «ΌΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΈΧΟΥΝ» και χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, έγκριση ή έγγραφη εγγύηση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Σε καμία περίπτωση η Clip News δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
 3. H χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της Clip News.
 4. Ο παρών δικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων. H Clip News δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.
 5. Η Clip News δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία (όπως ενδεικτικά, worms, trojan horses).
 6. Η Clip News διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού της τόπου.
 7. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Clip News ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Clip News ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
 8. Η επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.