Προσωπικά Δεδομένα

Προστασία προσωπικών δεδομένων

  1. Κάνουμε χρήση των δεδομένων σας μόνο για τους σκοπούς, για τους οποίους μας τα έχετε μεταδώσει. Η Clip News είναι συμβατή κατά τα πρότυπα του κανονισμού GDPR και η πληροφορίες που βρίσκονται στις βάσεις δεδομένων μας CRM είναι κρυπτογραφημένες.
  2. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης και για τους σκοπούς αυτής, ο Πελάτης θεωρείται Υπεύθυνος επεξεργασίας (Controller) και η Clip News θεωρείται Εκτελών την Επεξεργασία (Processor) για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται στα πλαίσια της εν λόγω σύμβασης.
  3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται στην Clip News για τους σκοπούς της εκτέλεσης της σύμβασης. Στα πλαίσια αυτά, η Clip News δεσμεύεται ότι θα προβεί αποκλειστικά και μόνο στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για το σκοπό της παρεχόμενης σύμβασης παροχής υπηρεσιών. αποδελτίωσης δημοσιευμάτων εντύπων και διαδικτυακών τόπων, Reports και Analysis σχετικών με τη λειτουργία του Πελάτη.
  4. Η Clip News δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων των συνδρομητών της. Ως εκ τούτου, τα τυχόν προσωπικά δεδομένα (π.χ ονόματα, τηλέφωνα,e-mail κλπ) προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
  5. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στην Clip News χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτή με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης ή για στατιστικούς λόγους. Αποδέκτες στοιχείων του Αρχείου, δύνανται να είναι εταιρίες που ενδεχομένως μεσολαβούν για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης. Στοιχεία του αρχείου κοινοποιούνται επίσης στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήμάτος τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997 για τα προσωπικά δεδομένα.

Χρήστες κάτω των 18

Για χρήστες κάτω των 18 ετών θεωρείται δεδομένη η εκ των προτέρων εξασφάλιση της συγκατάθεσης των γονέων/ κηδεμόνων σε κάθε περίπτωση δήλωσης προσωπικών στοιχείων στο website της Clip News